Vì sao cần quỹ để phát tiển cộng đồng?

Để hình thành một kho dữ liệu lớn có ích cho cộng đồng cần sự chung tay đóng góp từ mọi nguồn lực, đi kèm đó phải đem lại kinh tế duy trì cho nguồn lực đó là giá trị quan trọng, bởi vậy việc gây quỹ, có thể phân bổ quỹ một cách hợp lý tới tất cả các bên là điều cần thiết tạo nên nền tảng bền vững thúc đẩy phát triển và mở rộng quy mô nhanh hơn chỉ trong tương lai gần.

Nội dung chính

Hướng đến sứ mệnh vì cộng đồng lớn mạnh

Mục tiêu và tầm nhìn

Những dữ liệu file thiết kế đã sử dụng rồi hoặc sưu tầm ở đâu đó mà bạn đã lưu trong máy tính không dùng đến nữa có thể rất là phí… vì ngoài kia đâu đó cũng có rất nhiều người cần nên các bạn hãy chia sẻ với tiêu chí: “Cho đi để nhận lại”.

Vector6.com với vai trò là cầu nối dành cho những người chia sẻ và cộng đồng. Vector6 nhiệm vụ lưu trữ & sắp xếp phân loại dữ liệu một cách ngăn nắp để dễ dàng tìm kiếm khi cần sử dụng, kèm theo đó vector6 sẽ mở rộng quy mô kho tài nguyên tiếp cận những người có nhu cầu. Và quan trọng tăng cường được kho dữ liệu lớn hơn đầy đủ bản thiết kế trong mọi lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Vector6 sẽ triển khai cơ chế tốt nhất mang lại lợi ích – tạo nguồn thu nhập thụ động từ những dữ liệu đó làm bàn đạp vững chắc cho người chia sẻ thúc đẩy sự công hiến.

Nhóm nhận giá trị

Nhà ủng hộ

Quyền lợi nhận toàn bộ 99% đến 100% giá trị từ kho tài nguyên theo các gói mà Nhà ủng hộ lựa chọn sử dụng.

Nhà tài trợ

Quyền lợi được thỏa thuận và đảm bảo đáp ứng theo các điều khoản mà Nhà tài trợ đặt ra hoặc những yêu cầu đặc biệt trong quyền hạng và khả năng của Vector6.

Nhà quảng cáo

Quyền lợi được đặt quảng cáo trên toàn bộ các trang web, fanpage, nhóm zalo, nhóm facebook thuộc quyền quản lý Vector6, đưa sản phẩm dịch vụ của Nhà quảng cáo tiếp cận toàn bộ cộng đồng.

Nhà đầu tư

Quyền lợi được thỏa thuận và đáp ứng dựa theo khoản đầu tư cụ thể. Nhà đầu tư có vai trò to lớn trong giải pháp tài chính để mở rộng quy mô cộng đồng.

Nhóm kiến tạo

Người chia sẻ

Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ. Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ. Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ. Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ. Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ. Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ.

Nhận chi phí trực tiếp từ Quỹ phát triển. Nhận chi phí trực tiếp từ Quỹ phát triển. Nhận chi phí trực tiếp từ Quỹ phát triển. Nhận chi phí trực tiếp từ Quỹ phát triển. Nhận chi phí trực tiếp từ Quỹ phát triển.

Người cống hiến

Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ. Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ. Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ. Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ. Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ. Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ.

Cộng tác viên

Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ. Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ. Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ. Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ. Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ. Nhận chi phí trực tiếp từ Nhà ủng hộ.

Nhóm vận hành

Đội ngũ quản lý

Nhận các công việc từ BQL

Hệ thống lưu trữ

Đảm bảo hệ thống vận hành tốt và không bị gián đoạn.

Vì sao cần quỹ để phát tiển cộng đồng?

Để hình thành một kho dữ liệu lớn có ích cho cộng đồng cần sự chung tay đóng góp từ mọi nguồn lực, đi kèm đó phải đem lại kinh tế duy trì cho nguồn lực đó là giá trị quan trọng, bởi vậy việc gây quỹ, có thể phân bổ quỹ một cách hợp lý tới tất cả các bên là điều cần thiết tạo nên nền tảng bền vững thúc đẩy phát triển và mở rộng quy mô nhanh hơn chỉ trong tương lai gần.