Vector xây dựng tòa nhà và cảnh quan thiên nhiên 2

banner hiep hoi

Bức tranh tổng thể từ việc xây nền móng, đắp đất, vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng nên những tòa nhà kiên cố và hoành tráng đều được phát thảo trong bộ vector dưới đây. (part 2)

Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien15a25a.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien2066fa.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien329fcc.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien4e7a6e.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien5c6e06.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien66f568.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien706248.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien8d5397.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien95a2e3.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien100b509.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien11b571d.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien12d9a40.jpg

(Download 15 MB) – Vip link 1Vip link 2 Fshare –  4Share

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]