Vector xây dựng tòa nhà và cảnh quan thiên nhiên 1

banner hiep hoi

Bức tranh tổng thể từ việc xây nền móng, đắp đất, vận chuyển nguyên vật liệu để xây dựng nên những tòa nhà kiên cố và hoành tráng đều được phát thảo trong bộ vector dưới đây. (part 1)

Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien1.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien2.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien3.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien4.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien5.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien6.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien7.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien8.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien9.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien10.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien11.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien12.jpg
Vectorxaydungtoanhavacanhquanthiennhien13.jpg

(Download 30 MB) – Vip link 1Vip link 2 Fshare –  4Share

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]