Vector thiết kế khung viền sticker thông báo 2

banner hiep hoi

Những khùng viền chú thích, sticker, những bảng thông báo được thiết kế rất đẹp và hữu ích như trong bộ vector dưới đây. (part 2)

Vectorthietkekhungvienstickerthongbao1210fc.jpg Vectorthietkekhungvienstickerthongbao284249.jpg Vectorthietkekhungvienstickerthongbao3ec637.jpg Vectorthietkekhungvienstickerthongbao4eeb70.jpg Vectorthietkekhungvienstickerthongbao520210.jpg Vectorthietkekhungvienstickerthongbao63a17b.jpg Vectorthietkekhungvienstickerthongbao757dfd.jpg Vectorthietkekhungvienstickerthongbao8173fc.jpg Vectorthietkekhungvienstickerthongbao10f8f78.jpg Vectorthietkekhungvienstickerthongbao1158fdf.jpg Vectorthietkekhungvienstickerthongbao12ed2f3.jpg

File: Vector-thiet-ke-khung-vien-sticker-thong-bao-2.rar

free vector6


Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]