Vector khúc cây và gốc cây cổ thụ 2


Bạn có thắc mắc những gốc cây cổ thụ sẽ được người ta làm gì khi đã đốn hạ nguyên thân cây của nó, thực ra nó vẫn còn có những công dụng hết sức hữu ích như bộ vector dưới đây nhé. (part 2)

Vectorhinhanhcacgoccaycothu19f2eb.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu2c876d.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu3555f0.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu415846.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu589792.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu6fe82f.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu7b4fba.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu8334a6.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu9d028b.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu102262b.jpg Vectorhinhanhcacgoccaycothu1186534.jpg

(Download 18 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]