Vector các ứng dụng của nam châm 1


Nam châm có vai trò rất quan trọng trong kỹ thuật xây dựng cũng như thiết kế, gia công các bộ phận kỹ thuật, nó tạo ra từ trường giúp mọi thứ ổn định và cân bằng hơn. (part 1)

Vectorcacungdungcuanamcham1.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham2.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham3.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham4.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham5.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham6.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham7.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham8.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham9.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham10.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham11.jpg
Vectorcacungdungcuanamcham12.jpg

(Download 8 MB) –  Vip link 1 Vip link 2 Fshare 

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]