Còn được gọi là những khẩu thần công, các khẩu trọng pháo dưới đây chuyên để phá thành, san bằng lô cốt địch, là vũ khí có sức