Trong những tác phẩm thì Mai, lan, cúc, trúc thường được gộp chung thành một cụm, xem như biểu tượng của bậc quân tử. Là những hình ảnh trang