Hình ảnh hiệp sĩ chiến đấu hết sức oai phong, lẫm liệt, với bộ giáp và trên kỵ chiến mã của mình.  (Download 7 MB) –  Vip link 1