Thêm 1 vector nữa về giáo dục, nhưng đây là trong ngành điện tử, thích hợp cho các designer nào thích khám phá về ngành điện, điện tử,