vector dầu máy. xăng dầu mỏ, dầu đen, giọt dầu chảy. Ứng dụng nhiều cho thiết kế nhiên liệu Vector giọt dầu đen, nước dầu | EPS |