Sử dụng photoshop action là biện pháp giải quyết nhanh nhất các thao tác nhanh chóng, gọn gàng để có được một sản phẩm tốt. Mình giới thiệu