Sử dụng chế độ RGB và 8 bit màu. Để kiểm tra các thiết lập, đi đến Image -> Mode và kiểm tra “RGB màu” và “8 bit/kênh”.