“RTFX Generator” là một tập hợp các công cụ cho nhà phát triển trò chơi và chuyển động thiết kế để làm việc với hình ảnh động FX.