[After Effects] Giới thiệu 12 con giáp năm mới sáng tạo- After Effect Projects


Hôm nay, Vector6 muốn đưa đến mọi người thiết kế 12 con giáp năm mới được cách điệu hoa văn truyền thống nhưng vẫn mang vẻ đẹp và sự sáng tạo mới. Download trọn thiết kế dữ liệu đồ họa tại Vector6.com

Change the Banner text
Change the Badge text for each animal
Modify the camera angles
Adjust the color temperature
Replace the tiled patterns

687474703a2f2f7777772e616e647265772d6461766965732e6e65742f4368696e6573654e6577596561722f30315f62616e6e65725f686f7273652e6a7067Custom.jpg
687474703a2f2f7777772e616e647265772d6461766965732e6e65742f4368696e6573654e6577596561722f30325f62616e6e65725f676f61742e6a7067Custom.jpg
687474703a2f2f7777772e616e647265772d6461766965732e6e65742f4368696e6573654e6577596561722f30335f62616e6e65725f6d6f6e6b65792e6a7067Custom.jpg
687474703a2f2f7777772e616e647265772d6461766965732e6e65742f4368696e6573654e6577596561722f30345f62616e6e65725f726f6f737465722e6a7067Custom.jpg
687474703a2f2f7777772e616e647265772d6461766965732e6e65742f4368696e6573654e6577596561722f30355f62616e6e65725f646f672e6a7067Custom.jpg
687474703a2f2f7777772e616e647265772d6461766965732e6e65742f4368696e6573654e6577596561722f30365f62616e6e65725f7069672e6a7067Custom.jpg
687474703a2f2f7777772e616e647265772d6461766965732e6e65742f4368696e6573654e6577596561722f30375f62616e6e65725f7261742e6a7067Custom.jpg
687474703a2f2f7777772e616e647265772d6461766965732e6e65742f4368696e6573654e6577596561722f30385f62616e6e65725f6f782e6a7067Custom.jpg
687474703a2f2f7777772e616e647265772d6461766965732e6e65742f4368696e6573654e6577596561722f30395f62616e6e65725f74696765722e6a7067Custom.jpg
687474703a2f2f7777772e616e647265772d6461766965732e6e65742f4368696e6573654e6577596561722f31305f62616e6e65725f7261626269742e6a7067Custom.jpg
687474703a2f2f7777772e616e647265772d6461766965732e6e65742f4368696e6573654e6577596561722f31315f62616e6e65725f736e616b652e6a7067Custom.jpg

Giới thiệu 12 con giáp năm mới sáng tạo- After Effect Projects
CS4, CS5, CS5.5, CS6 | No Plug-ins required | 1920×1080 | 462 MB
Preview

(Download 462 MB)

Cập nhật nhiều thiết kế hơn:
Bao loi
banner hiep hoi
Report post contact: [email protected]